Zoek
Sluit dit zoekvak.
Kasteel Sterkenburg

[email protected]

Tel.: +31 (0)343-518047

Wapenschild Sterkenburg

Achtergrondinformatie

Over ons

Over ons

Een bijzondere locatie, een plek met hoge cultuurhistorische en ecologische waarden. Geschiedenis, heden en toekomst smelten er samen. Centraal gelegen in de prachtige landelijke omgeving van de Utrechtse Heuvelrug vindt u deze plek, buitenplaats Sterkenburg; een stijlvolle en vooral unieke plaats voor al uw bijzondere gelegenheden. Omgeven door koetshuis, tuinmanshuis en een prachtig park en tuin, vindt u de kern van het landgoed: kasteel Sterkenburg. Sterkenburg plaatst zich met het bieden van gelegenheid voor evenementen en ontvangsten goed in de ontvangsttraditie die kastelen en buitenplaatsen al eeuwenlang hebben en ook, op hedendaagse wijze, moeten behouden. Om al dit moois ook goed te kunnen beheren is er een aparte stichting Stichting Behoud Sterkenburg.

De Stichting tot Behoud van de Historische Buitenplaats Sterkenburg, doorgaans Stichting Behoud Sterkenburg genoemd, is in 2004 opgericht. Kernactiviteit van de Stichting is het restaureren en in stand houden van de historische bouwwerken, park- en tuinornamenten, waterpartijen en de tot het landgoed behorende gronden. De Stichting zet zich daartoe in door middel van het voeren van overleg met betrokken partijen en overheidsinstanties, het aanvragen van financiële ondersteuning ten gunste van het landgoed en het (laten) opstellen van (beheers)plannen, dit alles gebaseerd op diepgaand historisch en bouwhistorisch onderzoek.

De Stichting Behoud Sterkenburg streeft naar een financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid van haar taken en doelstellingen. De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit inkomsten uit exploitatie, subsidies, giften en andere baten en inkomsten.

Met het Westelijk Koetshuis, dat na een brand in 1976 aan verval ten prooi viel, is het omvangrijke restauratieproject officieel  aangevangen. In augustus 2007 heeft de heer R.C. Robbertsen, de toenmalige Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, symbolisch een eerste steen geplaatst in het Westelijk Koetshuis om het begin van deze restauratiewerkzaamheden plechtig in te luiden. 

 

 

In 2008 is vervolgens met de restauratie van het Kasteel en het Tuinmanshuis begonnen. De Stichting Behoud Sterkenburg streeft ernaar de voormalige glorie van het landgoed te doen herleven en gaat daarbij, hierin bijgestaan door diverse experts en instellingen op het gebied van monumentenzorg, uit van de situatie van omstreeks 1850, toen Sterkenburg hoogtijdagen beleefde. In dit kader is het streven het Oostelijk Koetshuis, dat helaas aan het begin van de twintigste eeuw verloren is gegaan en parallel aan het Westelijk Koetshuis stond, in oude luister te reconstrueren. Daarmee zal ook de eeuwenoude en ooit zorgvuldig door landschapsarchitecten doordachte zichtlijn, die vanaf het kasteel tussen de twee koetshuizen doorliep en nog altijd aanwezig is, weer in de juiste verhouding hersteld kunnen worden, waarmee wordt bijgedragen aan de beleving van het landgoed als samenhangend historisch en architectonisch geheel.

Ten behoeve van de restauratie is in opdracht van de Stichting Behoud Sterkenburg een diepgaand bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd, dat gepaard ging met nauwkeurige opmetingen, geofysisch onderzoek, kleurenonderzoek en raadpleging van archieven. Externe en gespecialiseerde adviseurs werden betrokken bij het onderzoek van voor Sterkenburg typerende bouwelementen en materialen, zoals zinkwerk en terracotta. De Stichting heeft voorts  de bewoningsgeschiedenis van het Kasteel en landgoed laten onderzoeken. Hierbij is gestreefd naar zo nauwkeurig en volledig mogelijke biografische, genealogische, iconografische en historische gegevens met betrekking tot de voormalige bewoners en hun families.

Naast de aandacht voor het rode erfgoed heeft de Stichting zich ook intensief verdiept in het groene erfgoed. Er is zorgvuldig onderzoek verricht naar de geschiedenis van park en tuinen, naar de aanwezige flora en fauna en naar de wijze waarop deze natuurwaarden behouden en versterkt kunnen worden.

De Stichting is voornemens de resultaten van deze uitvoerige onderzoeken over enkele jaren als monografie over het kasteel en landgoed Sterkenburg te publiceren.

Inmiddels is de bewonersgeschiedenis van Sterkenburg redelijk compleet in beeld. Jaarlijks krijgt de Stichting nieuwe informatie over de geschiedenis van Sterkenburg van nazaten van oud bewoners of anderszins. In 2021 heeft zij bijvoorbeeld kopiëen van aquarellen van het Kasteel en de omgeving ontvangen die rond 1880 zijn gemaakt door een bewoonster van Sterkenburg. De artieste was Lydia Julia Maria Kneppelhout, * Leiden 25.11.1858, + Prattenburg 8.7.1946 (dochter van M. Karel Jan Frederik Cornelis Kneppelhout, heer van Sterkenburg en Hoekenburg, en zijn tweede vrouw Susanna Elisabeth Drabbe); getrouwd in 1885 met Jhr Mr Lodewijk Henrik Johan Mari van Asch van Wijck, 1858-1934

Een gemis is nog informatie uit het huisarchief van Sterkenburg waarvan de verblijfplaats op dit moment niet bekend is.

In 2022 zal een monumentaal hek dat reeds eerder gerestaureerd is weer in de oorspronkelijke zichtlijn geplaatst worden.

ANBI stichtingen

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Sterkenburg

(genoemd: Stichting Behoud Sterkenburg=SBS)

Nummer Kamer van Koophandel: 27271666
Fiscaal nummer: 8142.78.619
Contactgegevens:
Bezoekadres: Langbroekerdijk 10, 3972 ND  Driebergen-Rijsenburg
Postadres: Postbus18531, 2502 EH Den Haag
E-mailadres: [email protected]

Bestuurssamenstelling

Mr J.J.L. van Helsdingen
W.L. van de Watering
J. van de Oudeweetering

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is het behouden en in stand houden van de historische buitenplaats Sterkenburg. Daarnaast al hetgeen daartoe verband houdt of bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan

Een aantal elementen van de buitenplaats verdient aandacht.
Voor wat betreft het groene erfgoed wordt er gestreefd naar de uitvoering van het Masterplan voor Park en Tuinen. Concreet voor 2022 betreft dit het planten van een lange taxushaag op de erfgrens van het voorplein met het rijksmonumentale hek.
Ten aanzien van het rode erfgoed wordt gestreefd naar restauratie van de bruggen (brug naar het Wilgenlaantje, brug naar de kasteelweide, brug van toegangsdreef naar het voorplein) op het landgoed, het balkon van de Grote Zaal, de buitentrap bij de keuken en het voegen van de voorgevel van het kasteel. Het streven is in 2022 een aanvang te nemen met het voegen van de voorgevel. Voorts zal onderzoek worden gedaan naar het kippenpaleis van weleer waarvan een afbeelding in bezit is van de stichting. Ook de levende have (parelhoenders, oude kippenrassen) verdient voortdurend aandacht.
De Stichting is voornemens de resultaten van uitvoerige onderzoeken over enkele jaren als monografie over het kasteel en landgoed Sterkenburg te publiceren.

De stichting ontvangt giften, schenkingen en legaten. Zij ondersteunt hiermee de Stichting Instandhouding Sterkenburg bij de instandhouding van de buitenplaats Sterkenburg.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Vanaf 2006 zijn het Kasteel, het Koetshuis en het Tuinmanshuis uitgebreid gerestaureerd, o.a. met een rijkssubsidie. Er is een Masterplan voor de instandhouding en onderhoud van park en tuinen opgesteld. In 2013 is het traptorentje en het dak van de ronde toren mede met behulp van een gift van het Prins Bernard Cultuurfonds gerestaureerd.
In 2014 is een monumentale zandstenen bank geplaatst in de zichtlijn naar de vijver onder de monumentale kastanjeboom.
Een aantal kunstvoorwerpen en meubels heeft een plaats gekregen in het interieur van het Hoofdhuis.
Twee bronzen tuinbeelden, kopiëen van beelden gevonden in Pompeii, zijn geplaatst in de tuin van het Koetshuis.
In 2017 zijn er eikenhouten planken besteld voor tuinbanken, geleverd door de houtzagerij van het Landgoed Twickel.
Sterkenburg heeft een fraaie collectie tuinvogels, nu uitgebreid met een mooie toom parelhoenders.
In 2018 is een langlopende lening verstrekt aan de Stichting Instandhouding Sterkenburg
In 2019 en 2020 hebben er restauratiewerkzaamheden plaatsgevonden van de dubbele brug van het voorplein naar het kasteel. Langdurig onderzoek is hieraan voorafgegaan, vooral vanwege de bijzondere zinken balustrade.. Dit is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Parelfonds van de Provincie Utrecht. 
In 2020 voorbereidingen voor de plaatsing van een monumentaal hekwerk bij de entree.

Financiële Verantwoording

Voor financieel verslag: klik hier 

 

Stichting Vrienden van de Historische Buitenplaats Sterkenburg

(genoemd: Stichting Vrienden Sterkenburg=SVS)

Nummer Kamer van Koophandel: 56072856
Fiscaal nummer: 8519.65.209
Contactgegevens: 
Bezoekadres: Langbroekerdijk 10, 3972 ND  Driebergen-Rijsenburg
Postadres: Postbus18531, 2502 EH Den Haag
E-mailadres: [email protected]

Bestuurssamenstelling

Mr J.J.L. van Helsdingen
Mr C.L.M. van Helsdingen – de Sonnaville
W.L. van de Watering
J. van de Oudeweetering

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is het bijeenbrengen van gelden voor het behoud en in stand houden van cultureel erfgoed in Nederland meer in het bijzonder, doch niet uitsluitend de historische buitenplaats Sterkenburg. Ten tweede het bijeenbrengen van gelden bestemd voor het behoud, het in stand houden en uitbreiden van de verzameling van voorwerpen met betrekking tot de historische buitenplaats Sterkenburg.

Beleidsplan

Een aantal elementen van de buitenplaats verdient aandacht. Zo wordt er voor wat betreft het groene erfgoed gestreefd naar de uitvoering van het Masterplan voor Park en Tuinen. Concreet voor 2022 betreft dit het planten van een lange taxushaag op de erfgrens van het voorplein met het rijksmonumentale hek.
Ten aanzien van het rode erfgoed wordt er gestreefd naar restauratie van de bruggen op het landgoed, het balkon van de Grote Zaal, de buitentrap bij de keuken en de voorgevel van het kasteel. Het plan is in 2022 aan te vangen met het voegen van de voorgevel. Voorts zal onderzoek worden gedaan naar het kippenpaleis van weleer waarvan een afbeelding in bezit is van de stichting. Ook de levende have (parelhoenders, oude kippenrassen) verdient voortdurend aandacht.
Het streven is het kasteel, het interieur en het park en tuinen weer de allure te geven dat het in de 19e eeuw bezat.

Elk jaar wordt er deelgenomen aan de landelijke dag van het Kasteel en de Open Monumentendag. Er worden daarnaast rondleidingen georganiseerd voor belangstellenden. Tijdens bijeenkomsten op Sterkenburg maar ook daarbuiten zal het belang van het instandhouden van het cultureel erfgoed en de daarvoor benodigde middelen actief gepromoot worden door het geven van inleidingen in de geschiedenis van het Langbroekerweteringgebied in het algemeen en de buitenplaatsen in het bijzonder. Speciale aandacht zal worden gegeven aan de jonge bezoekers van Sterkenburg. 

De stichting ontvangt giften, schenkingen en legaten. Zij ondersteunt hiermee o.a. de Stichting Instandhouding Sterkenburg bij de instandhouding respectievelijk restauratie.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Bij o.a. de volgende activiteiten is de stichting betrokken:
In 2013 is het traptorentje en het dak van de ronde toren samen met een gift van het Prins Bernard Cultuurfonds gerestaureerd.
In 2016 zijn enkele fraaie Muranolampen opgehangen in de lange gang.
In 2017 is er een monumentale gietijzeren haard geplaatst in de Gele Kamer en aangesloten op de schoorsteen.
In 2018 is er een monumentale Muranokroon opgehangen in de Grote Zaal
In 2019 hebben een aantal interieurelementen een nieuwe kleur gekregen.
In 2020 is de monumentale vloer van de Grote Zaal onderhanden genomen, geschuurd en waar nodig gerepareerd.
Er is geïnvesteerd in onderzoek naar de staat van verschillende schilderijen.
Aan de gemeente Leeuwarden is een schilderij met een bijzonder gezicht op Leeuwarden geschonken.
Op de plek waar eeuwenlang op het kasteeleiland een moerbei heeft gestaan, is wederom een moerbei geplant.
Voorbereidingen voor de plaatsing van het monumentale hek bij de hoofdingang, het smeden en vergulden van de letters.
Een fraaie biedermeier bank is gerestaureerd en heeft weer een plek gekregen in één van de salons.

Alle jaren is er deelgenomen aan open dagen, zijn er lezingen en rondleidingen gegeven.
In de Coronaperiode is er speciaal voor gezinnen met kinderen een speurtocht ontwikkeld die veel ouders en kinderen met enthousiasme hebben begroet. 

Financiële Verantwoording

Voor financieel verslag: klik hier

Scroll naar boven
  • Stuur ons een bericht

Test

Most Romantic Award 2020

Financieel verslag 2016
Stichting Vrienden van de Historische Buitenplaats Sterkenburg

Financieel verslag 2016
Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Sterkenburg

Nieuwsbrief kasteel Sterkenburg

Schrijf u nu in!