Wapenschild Sterkenburg

Achtergrondinformatie

Over ons

Over ons

Een bijzondere locatie, een plek met hoge cultuurhistorische en ecologische waarden. Geschiedenis, heden en toekomst smelten er samen. Centraal gelegen in de prachtige landelijke omgeving van de Utrechtse Heuvelrug vindt u deze plek, buitenplaats Sterkenburg; een stijlvolle en vooral unieke plaats voor al uw bijzondere gelegenheden. Omgeven door koetshuis, tuinmanshuis en een prachtig park en tuin, vindt u de kern van het landgoed: kasteel Sterkenburg. Sterkenburg plaatst zich met het bieden van gelegenheid voor evenementen en ontvangsten goed in de ontvangsttraditie die kastelen en buitenplaatsen al eeuwenlang hebben en ook, op hedendaagse wijze, moeten behouden. Om al dit moois ook goed te kunnen beheren is er een aparte stichting Stichting Behoud Sterkenburg.

Stichting Behoud Sterkenburg
De Stichting tot Behoud van de Historische Buitenplaats Sterkenburg, doorgaans Stichting Behoud Sterkenburg genoemd, is in 2004 opgericht. Kernactiviteit van de Stichting is het restaureren en in stand houden van de historische bouwwerken, park- en tuinornamenten, waterpartijen en de tot het landgoed behorende gronden. De Stichting zet zich daartoe in door middel van het voeren van overleg met betrokken partijen en overheidsinstanties, het aanvragen van financiële ondersteuning ten gunste van het landgoed en het (laten) opstellen van (beheers)plannen, dit alles gebaseerd op diepgaand historisch en bouwhistorisch onderzoek.

De Stichting Behoud Sterkenburg streeft naar een financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid van haar taken en doelstellingen. De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit inkomsten uit exploitatie, subsidies, giften en andere baten en inkomsten.

Met het Westelijk Koetshuis, dat na een brand in 1976 aan verval ten prooi viel, is het omvangrijke restauratieproject officieel  aangevangen. In augustus 2007 heeft de heer R.C. Robbertsen, de toenmalige Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, symbolisch een eerste steen geplaatst in het Westelijk Koetshuis om het begin van deze restauratiewerkzaamheden plechtig in te luiden. 

In 2008 is vervolgens met de restauratie van het Kasteel en het Tuinmanshuis begonnen. De Stichting Behoud Sterkenburg streeft ernaar de voormalige glorie van het landgoed te doen herleven en gaat daarbij, hierin bijgestaan door diverse experts en instellingen op het gebied van monumentenzorg, uit van de situatie van omstreeks 1850, toen Sterkenburg hoogtijdagen beleefde. In dit kader is het streven het Oostelijk Koetshuis, dat helaas aan het begin van de twintigste eeuw verloren is gegaan en parallel aan het Westelijk Koetshuis stond, in oude luister te reconstrueren. Daarmee zal ook de eeuwenoude en ooit zorgvuldig door landschapsarchitecten doordachte zichtlijn, die vanaf het kasteel tussen de twee koetshuizen doorliep en nog altijd aanwezig is, weer in de juiste verhouding hersteld kunnen worden, waarmee wordt bijgedragen aan de beleving van het landgoed als samenhangend historisch en architectonisch geheel.

Ten behoeve van de restauratie is in opdracht van de Stichting Behoud Sterkenburg een diepgaand bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd, dat gepaard ging met nauwkeurige opmetingen, geofysisch onderzoek, kleurenonderzoek en raadpleging van archieven. Externe en gespecialiseerde adviseurs werden betrokken bij het onderzoek van voor Sterkenburg typerende bouwelementen en materialen, zoals zinkwerk en terracotta. De Stichting heeft voorts  de bewoningsgeschiedenis van het kKasteel en landgoed laten onderzoeken. Hierbij is gestreefd naar zo nauwkeurig en volledig mogelijke biografische, genealogische, iconografische en historische gegevens met betrekking tot de voormalige bewoners en hun families.

Naast de aandacht voor het rode erfgoed heeft de Stichting zich ook intensief verdiept in het groene erfgoed. Er is zorgvuldig onderzoek verricht naar de geschiedenis van park en tuinen, naar de aanwezige flora en fauna en naar de wijze waarop deze natuurwaarden behouden en versterkt kunnen worden.

De Stichting is voornemens de resultaten van deze uitvoerige onderzoeken over enkele jaren als monografie over het kasteel en landgoed Sterkenburg te publiceren.

ANBI stichtingen

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Sterkenburg

(genoemd: Stichting Behoud Sterkenburg=SBS)

Fiscaal nummer: 8142.78.619
Contactgegevens: p/a Langbroekerdijk 10, 3972 ND  Driebergen-Rijsenburg

Bestuurssamenstelling

Mr J.J.L. van Helsdingen
W.L. van de Watering
J. van de Oudeweetering

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is het behouden en in stand houden van de historische buitenplaats Sterkenburg. Daarnaast al hetgeen daartoe verband houdt of bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan

Een aantal elementen van de buitenplaats verdient aandacht. Zo wordt er gestreefd naar de uitvoering van het Masterplan voor Park en Tuinen. Voorts naar restauratie van de bruggen op het landgoed, het balkon van de Grote Zaal, de buitentrap bij de keuken en de voorgevel van het kasteel.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Vanaf 2006 zijn het Kasteel, het Koetshuis en het Tuinmanshuis uitgebreid gerestaureerd, o.a. met een rijkssubsidie. Er is een Masterplan voor de instandhouding en onderhoud van park en tuinen opgesteld. In 2013 is het traptorentje en het dak van de ronde toren met behulp van een gift van het Prins Bernard Cultuurfonds gerestaureerd.

Financiële Verantwoording

De restauratie vanaf 2006 met behulp van een rijkssubsidie is geheel afgewikkeld. Er is een goedkeurende accountantsverklaring verkregen en de boeken bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed zijn gesloten.

Voor financieel verslag: klik hier 

Stichting Vrienden van de Historische Buitenplaats Sterkenburg

(genoemd: Stichting Vrienden Sterkenburg)

Fiscaal nummer: 8519.65.209
Contactgegevens:  p/a Langbroekerdijk 10, 3972 ND  Driebergen-Rijsenburg

Bestuurssamenstelling

Mr J.J.L. van Helsdingen
Mr C.L.M. van Helsdingen – de Sonnaville
W.L. van de Watering
J. van de Oudeweetering

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is het bijeenbrengen van gelden voor het behoud en in stand houden van cultureel erfgoed in Nederland meer in het bijzonder, doch niet uitsluitend de historische buitenplaats Sterkenburg. Ten tweede het behoud, het in stand houden en uitbreiden van de verzameling van voorwerpen met betrekking tot de historische buitenplaats Sterkenburg.

Beleidsplan

Een aantal elementen van de buitenplaats verdient aandacht. Zo wordt er gestreefd naar de uitvoering van het Masterplan voor Park en Tuinen. Voorts naar restauratie van de bruggen op het landgoed, het balkon van de Grote Zaal, de buitentrap bij de keuken en de voorgevel van het kasteel.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning.

Verslag uitgeoefende activiteiten

In 2013 is het traptorentje en het dak van de ronde toren met behulp van een gift van het Prins Bernard Cultuurfonds gerestaureerd.

Financiële Verantwoording

Voor financieel verslag: klik hier

Scroll naar top
  • Stuur ons een bericht

Test

Most Romantic Award 2020
Wapenschild Sterkenburg
Kasteelsterkenburg.nl gebruikt cookies om uw bezoek op Kasteelsterkenburg.nl geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.

Financieel verslag 2016
Stichting Vrienden van de Historische Buitenplaats Sterkenburg

Financieel verslag 2016
Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Sterkenburg

Nieuwsbrief kasteel Sterkenburg

Schrijf u nu in!