Algemene voorwaarden Kasteel Sterkenburg 2019

Begrippen

aanbieding: een aanbod als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.
accommodatie: een kamerlogies in één van de locaties van de eigenaar.
annulering: de in schriftelijke vorm door de huurder aan Kasteel Sterkenburg gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Kasteel Sterkenburg aan de huurder gedane mededeling dat één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.
B&B: Bed & Breakfast-kamers in een daartoe bestemde locatie op Buitenplaats Sterkenburg te Driebergen-Rijsenburg.
besloten activiteit: een activiteit die uitdrukkelijk niet is gericht op het algemene publiek of een bijeenkomst betreft die voor het publiek niet openbaar toegankelijk is.
bestuur: het bestuur van Stichting Instandhouding Sterkenburg dan wel haar vertegenwoordiger.
boeking: een door Kasteel Sterkenburg geaccepteerde reservering.
Buitenplaats Sterkenburg: de percelen met daarop staande opstallen, eigendom van Stichting Instandhouding Sterkenburg.
catering: het door cateraars verstrekken van spijs en/of drank met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, alles in de ruimste zin des woords.
dagen: met dagen worden bedoeld kalenderdagen; met werkdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.
derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde huurder, donateur of (mede)gast.
eigenaar: Stichting Instandhouding Sterkenburg of haar vertegenwoordiger(s).
evenement: het huren van één of meer locaties op Buitenplaats Sterkenburg, al dan niet aangevuld met de huur van B&B-kamers
exploitant: Octavium B.V. of haar vertegenwoordiger(s), handelende onder de naam Kasteel Sterkenburg, KvK 62116762 . De exploitatie vindt plaats aan de Langbroekerdijk 10, 3972 ND Driebergen-Rijsenburg.
exploitatie: de door eigenaar gedelegeerde bevoegdheid aan exploitant tot het aantrekken van huurders, het aangaan van overeenkomsten met huurders, het waken over een deugdelijke uitvoering daarvan alsmede het aanvragen van vergunningen die ten behoeve van het beheer noodzakelijk zou blijken.
huurder: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gedurende een bepaalde periode van een of meerdere locaties of accomodaties op Buitenplaats Sterkenburg gebruik maakt.
Kasteel Sterkenburg: de naam waaronder exploitant Octavium B.V. of haar vertegenwoordiger handelt.
keukengeld: het bedrag verschuldigd terzake het op Buitenplaats Sterkenburg nuttigen van niet door Kasteel Sterkenburg verstrekte spijzen.
kurkengeld: het bedrag verschuldigd terzake van het op Buitenplaats Sterkenburg nuttigen van niet door Kasteel Sterkenburg verstrekte drank.
locatie: één van de vier gebouwen (Tuinmanshuis, Koetshuis, Kasteel, Kapschuur) op Buitenplaats Sterkenburg.
no-show: het zonder annulering niet gebruik maken door een huurder van een op grond van een met Kasteel Sterkenburg gesloten overeenkomst te verstrekken dienst.
omzetgarantie: een schriftelijke verklaring van de huurder dat terzake van een of meer met Kasteel Sterkenburg gesloten overeenkomsten minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd.
ontbinding: het juridisch ongedaan maken van de overeenkomst wegens niet-nakomen van verplichtingen.
reserveringswaarde: de totale omzetverwachting zoals opgenomen in de offerte.
verblijf: het feitelijke gebruik van een accommodatie of locatie.
werkzaamheden: al datgene dat ten behoeve van de huurder binnen het kader van de door huurder opdracht(en) wordt gemaakt en/of ondernomen.

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met en leveringen en diensten van Kasteel Sterkenburg. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Kasteel Sterkenburg schriftelijk zijn bevestigd. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van Kasteel Sterkenburg zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd. Huurders kunnen zich uitsluitend beroepen op afspraken en/of toezeggingen van (medewerkers van) Kasteel Sterkenburg indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

2. Aanbiedingen, prijzen, tarieven en vergoedingen

Aanbiedingen van Kasteel Sterkenburg zijn te allen tijde vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website van eigenaar (www.kasteelsterkenburg.nl) of op andere websites waaraan Kasteel Sterkenburg gelieerd zou kunnen zijn (waaronder www.booking.com) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Kasteel Sterkenburg is uitdrukkelijk niet aan fouten op websites of in publicaties (zoals brochures of folders) gebonden. Prijzen zijn steeds exclusief toeristenbelastingen (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) en kosten van een annulering, reisverzekering en eventuele andere kosten. Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van fouten en omissies. Tarieven voor de huur van locaties in verband met huwelijksceremonies of partnerschapsregistraties zijn exclusief gemeentelijke leges.

3. Verhuur van ruimtes

Ten behoeve van een evenement kunnen van Kasteel Sterkenburg los dan wel tezamen gehuurd worden ruimtes in het Tuinmanshuis, het Koetshuis, de Kapschuur en het Kasteel alsmede buitenruimte.

4. Bed & Breakfast

Kasteel Sterkenburg heeft in het Tuinmanshuis, het Koetshuis en het Kasteel accommodaties beschikbaar ten behoeve van Bed & Breakfast (hierna te noemen: B&B). De accommodaties zijn beschikbaar vanaf 16.00 uur; huurders dienen uiterlijk om 11.00 uur op de dag volgend op de (laatste) overnachting de accommodatie te verlaten. Langdurig (recreatief) verblijf of een (vrijwel) continu vertoeven van huurders op de Buitenplaats tussen voornoemde tijdstippen is uitdrukkelijk niet toegestaan.

5. Catering

Eigenaar heeft een overeenkomst met Octavium B.V. inzake de exploitatie van Buitenplaats Sterkenburg. Deze exploitant verzorgt op basis van exclusiviteit de catering van evenementen op Buitenplaats Sterkenburg. Huurders van (een) locatie(s) op Buitenplaats Sterkenburg dienen, tenzij in nader overleg met exploitant anders overeengekomen zou mogen worden, gebruik te maken van de diensten van de exploitant. De exploitant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor andere cateraars de toegang tot de Buitenplaats te weigeren. Bedrijven of personen die na akkoord van de exploitant bij een evenement de catering zelf verzorgd hebben, zijn gehouden hun restanten en afval met zich mee te nemen en niet achter te laten op het terrein van Buitenplaats Sterkenburg; zij dienen aanwijzingen van medewerkers van Kasteel Sterkenburg op te volgen.

6. 1 Totstandkoming en inhoud overeenkomst ten behoeve van een evenement

1. Een overeenkomst tussen Kasteel Sterkenburg en de huurder komt tot stand door bevestiging door de huurder van een offerte van Kasteel Sterkenburg. Kasteel Sterkenburg kan de huurder nog om een extra bevestiging van de opdracht verzoeken door ondertekening door de huurder van een door Kasteel Sterkenburg verstrekte offerte binnen een daarvoor door Kasteel Sterkenburg gestelde termijn.
2. Kasteel Sterkenburg heeft steeds het recht een boeking zonder opgave van redenen terug te trekken.
3. Overeenkomsten voor huurders door tussenpersonen, al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Kasteel Sterkenburg is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij anders zou zijn overeengekomen.
4. Huurder dient zich bij het aangaan van een overeenkomst te allen tijde, zodra daartoe door Kasteel Sterkenburg verzocht, te kunnen identificeren door overlegging van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). Kasteel Sterkenburg is gerechtigd hiervan een kopie, scan of reproductie anderszins van dit identiteitsbewijs te behouden.

6. 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst ten behoeve van een B&B-verblijf

1. Een overeenkomst tussen Kasteel Sterkenburg en de huurder komt tot stand door schriftelijke bevestiging door of namens Kasteel Sterkenburg van een telefonische, schriftelijke of elektronische reservering van een accommodatie.
2. Indien er geen adres of emailadres van de huurder bekend is, is er slechts een mondeling gesloten overeenkomst.
3. De door Kasteel Sterkenburg gestuurde boekingsbevestigingen bevatten relevante gegevens voor het verblijf op Kasteel Sterkenburg. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden verplicht de huurder zich om na ontvangst van de boekingsbevestiging of overeenkomst onmiddellijk de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventueel onvolledigheden of onjuistheden binnen 24 uur na ontvangst van de boekingsbevestiging of overeenkomst aan Kasteel Sterkenburg te melden. Blijft een dergelijke melding binnen gestelde termijn uit, dan is de huurder niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de boekingsbevestiging/ overeenkomst te beroepen.
4. Kasteel Sterkenburg heeft steeds het recht een boeking zonder opgave van redenen terug te trekken.

7. 1. Optionele reserveringen ten behoeve van een evenement

Wanneer Kasteel Sterkenburg aan de huurder (optiehouder) schriftelijk een optierecht heeft toegekend kan dit recht (tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen) gedurende 14 dagen niet worden herroepen, behoudens indien en voor zover een andere potentiële huurder Kasteel Sterkenburg een aanbod doet tot het sluiten van een overeenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande evenement. De optiehouder dient dan door Kasteel Sterkenburg op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen 48 uur te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen geeft hiervan gebruik te willen maken, vervalt het optierecht.

7.2. Optionele reserveringen ten behoeve van een B&B-verblijf

Het in optie nemen van één of meerdere B&B-kamers kan slechts onder door Kasteel Sterkenburg gestelde voorwaarden.

8. Reserveringsvoorwaarden bij een evenement

Het definitieve aantal gasten dient de huurder minimaal tien werkdagen voor aanvang van het evenement aan Kasteel Sterkenburg kenbaar te maken. Dit aantal zal tevens worden gefactureerd. Indien er uiteindelijk meer gasten aan het evenement deelnemen zullen deze extra gasten aan de huurder worden gefactureerd. Met betrekking tot personeelskosten zal Kasteel Sterkenburg uitgaan van de met de huurder overeengekomen eindtijd. Indien een evenement uitloopt zullen er meerkosten personeel aan de huurder worden doorberekend.

9. Betalingscondities
9. 1.Betalingscondities algemeen

1. Voor het ter beschikking stellen van locatie(s) door Kasteel Sterkenburg geldt voor particulieren een BTW-tarief van 0% en voor zakelijke verhuur 21 % ; voor bed & breakfast geldt een BTW-tarief van 9 %; voor diensten en alcoholische dranken geldt een BTW-tarief van 21%, voor keukengerechten e.d. geldt een BTW-tarief van 9 %. Eventuele wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de huurder doorberekend.
2. Voor bijzondere diensten verband houdend met het ter beschikking stellen van de locatie/accommodatie, zoals (niet uitputtend) het gebruik van safe, telefoon, internet, of schoonmaak- en opruimkosten die de gewone schoonmaak- of opruimkosten zouden overschrijden kan door Kasteel Sterkenburg een bijkomende vergoeding worden gevorderd.
3. Betaling geschiedt in euro’s. Indien Kasteel Sterkenburg betaalmiddelen van buiten de eurozone accepteert dan gelden de op het moment van betaling geldende valutakoersen. Kasteel Sterkenburg kan daarbij aan administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden.
4. Kasteel Sterkenburg is nimmer gehouden om contanten, cheques, girobetaalkaarten en andere betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden.

9.2 Betaling bij een evenement

1. Betaling van vergoedingen, aanbetaling- en eindfacturen geschiedt door overmaking van het verschuldigde op bankrekeningnummer NL03RABO 0301298491 ten name van Octavium B.V. (handelend onder de naam Kasteel Sterkenburg).
2. Bij het aangaan van een overeenkomst dient na ontvangst van de aanbetalingsfactuur 80% (tachtig procent) van de overeengekomen vergoeding te worden voldaan uiterlijk één maand voor de uitvoering van het evenement, tenzij binnen één maand voor de uitvoering van het evenement is geboekt. Dan dient direct na ontvangst van de aanbetalingsfactuur deze te worden voldaan.
3. Het restant (al dan niet met bijkomende kosten op basis van nacalculatie) dient door huurder na ontvangst van de eindfactuur binnen vijftien dagen te worden voldaan. Uitvoering van het evenement vindt plaats na ontvangst van de voorschotbetaling.
4. Kasteel Sterkenburg is niet verplicht de huurder vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Huurders hebben nimmer het recht betaling van het verschuldigde op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is huurder in verzuim. Huurders kunnen het verzuim opheffen door binnen 24 uur na het intreden van het verzuim alsnog de openstaande factuur aan Kasteel Sterkenburg te voldoen.
6. Kasteel Sterkenburg heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling (waarborgsom) te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van Kasteel Sterkenburg op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat Kasteel Sterkenburg tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
7. Zolang de huurder zijn verplichtingen jegens Kasteel Sterkenburg niet (geheel) is nagekomen, is Kasteel Sterkenburg gerechtigd om alle goederen van de huurder die zich op de Buitenplaats zouden mogen bevinden onder zich te nemen en te houden, totdat deze aan al diens verplichtingen jegens en ten genoegen van Kasteel Sterkenburg zal hebben voldaan. Naast dit retentierecht komt Kasteel Sterkenburg in voorkomend geval een pandrecht toe op de desbetreffende goederen.
8. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege is gebleven, is de huurder in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling door Kasteel Sterkenburg zal zijn vereist. Indien de huurder in gebreke is, dient hij aan Kasteel Sterkenburg alle op de inning vallende kosten te vergoeden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningkosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €200,-, alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. Daarenboven is de huurder, indien hij in gebreke is, een bedrag aan rente verschuldigd welke 2% boven de wettelijke rente ligt. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.
9. Iedere betaling zal, ongeacht enige door de huurder bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de huurder aan Kasteel Sterkenburg in de navolgende volgorde:
• de kosten van executie;
• de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningkosten;
• de rente;
• de schade;
• de hoofdsom.

9.3 Betaling bij B&B

1. De reservering van een B&B kamer wordt definitief zodra de betaling voor de kamer is

ontvangen. Betaling kan geschieden door overmaking van het verschuldigde bedrag binnen 5

9

werkdagen na de reservering op rekeningnummer NL03RABO 0301298491 ten name van

Octavium B.V. onder vermelding van het reserveringsnummer en aankomstdatum.

2. Het in het eerste lid gestelde is niet van toepassing indien de huurder een voucher heeft.

3. Kasteel Sterkenburg is niet verplicht de huurder vooraf opmerkzaam te maken op het

verstrijken van een betalingstermijn of rekeningoverzichten en dergelijke te zenden, tenzij

uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. De huurder heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de

betalingstermijn is de huurder in verzuim. De huurder kan het verzuim opheffen door binnen

24 uur na het intreden van het verzuim alsnog de volledige factuur aan Kasteel Sterkenburg

te voldoen.

5. Kasteel Sterkenburg heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van

de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de

uitvoering van de overeenkomst totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd

het recht van Kasteel Sterkenburg op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke

annulering , een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat

Kasteel Sterkenburg tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

10. Capaciteit

In de met de huurder gesloten overeenkomst wordt het maximaal aantal personen dat in de

desbetreffende locatie/accommodatie(s) mag verblijven aangegeven. Dit aantal mag in geen

geval overschreden worden. Bij overschrijding behoudt Kasteel Sterkenburg zich het recht

voor de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen en wordt de toegang

tot de locatie/accommodatie geweigerd zonder dat door huurder enige aanspraak gemaakt

kan worden op restitutie van de vergoeding.

11. Parkeren, gemotoriseerd verkeer

1. De parkeerruimte bij Buitenplaats Sterkenburg is beperkt. Parkeren door huurders bij

kleinschalige evenementen (tot 12 auto’s) en door huurders van B&B accommodatie is –

tenzij anders wordt overeengekomen – mogelijk op het voorplein. Indien aangegeven,

kunnen auto’s worden geparkeerd in de (verharde) berm aan één zijde van de Sterken10

burgerlaan (achter de rode brievenbus), tegenover Buitenplaats Sterkenburg, op enkele

minuten lopen van het Kasteel.

2. Bij huwelijksceremonies is het toegestaan met trouwauto of -rijtuig tot op het voorplein

van het Kasteel te rijden. Tijdens de plechtigheid mag de auto of het rijtuig op het voorplein

blijven staan, zij het op dusdanige wijze dat deze eventueel overig verkeer op de

Buitenplaats niet hindert.

3. Personen die invalide of minder goed ter been zijn kunnen per auto afgezet worden op

het voorplein. De in- en uitritten van de Buitenplaats, in het bijzonder de oprijlaan (alsmede

de berm naast de oprijlaan), dienen te allen tijde vrij van auto’s te blijven opdat het Kasteel

en de bijgebouwen bereikbaar blijven.

12. Randvoorwaarden voor gebruik

12.1 Randvoorwaarden voor gebruik algemeen

1. Buitenplaats Sterkenburg, de historische bebouwing (Kasteel, Koetshuis, Tuinmanshuis),

de park- en tuinaanleg en tot de park- en tuinaanleg behorende roerende zaken (tuinvazen

en -ornamenten) zijn beschermde Rijksmonumenten. Het Kasteel en het Koetshuis hebben

waardevol ingerichte ruimten met onder meer (antieke) parket-, natuursteen- en marmeren

vloeren, lambriseringen, (binnen)luiken, stucwerk en ornamenten en onderdelen van

terracotta, natuursteen, marmer en zink. Voor het gebruik van locaties op de Buitenplaats

Sterkenburg gelden dan ook strikte randvoorwaarden:

• Het is verboden om binnenshuis in welke locatie/accommodatie dan ook te roken.

• Open vuren zijn verboden, behoudens vuren welke met toestemming en in

aanwezigheid van (een) medewerker(s) van Kasteel Sterkenburg in haarden of

vuurkorven worden ontstoken.

• Kaarsen met kandelaars zijn alleen toegestaan op dinertafels mits voldoende

vastgezet in deugdelijke kandelaars. In andere gevallen dienen kaarsen op een zo

veilig mogelijke wijze, door gebruikmaking van glazen potten, windlichten en

dergelijke, te branden.

11

• Bij zowel zaalopstellingen alsook het aanleggen van techniek zal te allen tijde

rekening moeten worden gehouden met de veiligheidsvoorschriften conform de

richtlijnen Brandweer;

• Vluchtwegen en/of deuren dienen niet geblokkeerd te worden. Indien dit door een

medewerker van Kasteel Sterkenburg wordt geconstateerd, is deze te allen tijde

gemachtigd hierop de vereiste aanpassingen te doen.

• Het is verboden om materiaal, decorstukken, versieringen en/of overige attributen

aan of op muren, plafonds en overige onderdelen van de locaties/accommodaties te

verankeren of te bevestigen op een wijze die schade toebrengt of zou kunnen

toebrengen aan deze locaties/accommodaties.

• Huurders dienen strikte voorzorgsmaatregelen te nemen opdat er geen enkele

schade wordt toegebracht aan de Buitenplaats, de gebouwen, het meubilair en

overige roerende goederen.

• Op Buitenplaats Sterkenburg, dat in een gebied is gelegen dat als ‘stiltegebied’ is

aangewezen, dient met zorgvuldigheid te worden vertoefd, met respect voor de

cultuur- en natuurwaarden van de Buitenplaats en met inachtneming van rust voor

de omgeving. Tot de natuurwaarden van Buitenplaats Sterkenburg behoren onder

meer een grote hoeveelheid monumentale bomen. Het is huurders en hun

gasten uitdrukkelijk en ten stelligste verboden om in bomen te klimmen, eraan te

hangen of ze op enigerlei wijze schade te berokkenen.

2. Indien de huurder zich niet als goed huurder gedraagt of ernstige hinder of last

veroorzaakt voor de omgeving, behoudt verhuurder zich het recht voor de

huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen en

wordt de toegang tot het gehuurde geweigerd zonder dat enige aanspraak gemaakt kan

worden op restitutie van de huursom.

3. Op de situatie ter plaatse zijn naast deze Algemene Voorwaarden en de met Kasteel

Sterkenburg gesloten overeenkomst steeds de verplichtingen die voortvloeien uit de

Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Utrechtse Heuvelrug van toepassing.

Voor zover bij wet niets anders is bepaald prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

12

12.2 Randvoorwaarden voor gebruik B&B-accommodatie(s)

1. De huurder dient zich bij aankomst te kunnen identificeren door overlegging van een

geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). Kasteel Sterkenburg is

gerechtigd hiervan een kopie, scan of reproductie van dit identiteitsbewijs te maken.

2. Voor aankomsttijden voor 16.00 uur of na 21.00 uur dient de huurder met Kasteel

Sterkenburg vooraf in contact te treden om de mogelijkheden van een vervroegde of verlate

aankomst te bespreken. Bij aankomst na 24.00 uur worden personeelskosten in rekening

gebracht.

3. De huurder dient zich te gedragen als een goed gebruiker en de B&B accommodatie te

gebruiken overeenkomstig de door Kasteel Sterkenburg op eerste verzoek van gast gegeven

redelijke gebruiksinstructies. Zo zijn huis- of andere meegebrachte dieren niet toegestaan in

de B&B, tenzij dit uitdrukkelijk door Kasteel Sterkenburg zou zijn toegestaan. In de gehele

B&B geldt binnenshuis een rookverbod.

4. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B

accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient

door de huurder direct aan Kasteel Sterkenburg te worden gemeld. Reparatie- of

vervangingskosten dienen door de huurder onmiddellijk aan Kasteel Sterkenburg op diens

eerste verzoek te worden vergoed.

13. Restauratiewerkzaamheden

1. Er dient rekening mee gehouden te worden dat er restauratiewerkzaamheden op

Buitenplaats Sterkenburg kunnen plaatsvinden, hetgeen (wisselende) restricties met zich

mee kan brengen.

2. Het is huurders ten strengste verboden, mede met het oog op hun eigen veiligheid, zich

op of nabij steigers of stellages te bevinden, het balkon aan de lange zijde van de Grote Zaal

te betreden.

3. Kasteel Sterkenburg is te allen tijde gerechtigd huurders te sommeren onderdelen van

en/of locaties op Buitenplaats Sterkenburg terstond te verlaten.

13

4. Er moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat delen van het Kasteel

gedurende bepaalde periodes in verband met de restauratie van de buitengevel in de

steigers staan. Zoveel mogelijk zal op voorhand daarover informatie plaatsvinden.

14. Versiering en aankleding locaties

1. Huurders dienen zelf voor eventuele versieringen en decoraties ten behoeve van hun

evenement/activiteit zorg te dragen. Bloemstukken dienen zelfstandig te kunnen staan en

na afloop van het evenement/de activiteit meegenomen te worden. De medewerkers van

Kasteel Sterkenburg kunnen huurders desgewenst in contact brengen met bloemisten.

2. Bellen blazen en het strooien van kunststof rozenblaadjes is bij huwelijken of

partnerschapregistraties op Buitenplaats Sterkenburg binnen mogelijk. Het strooien van rijst,

confetti, serpentines, het oplaten van wensballonnen en het afsteken van vuurwerk is niet

toegestaan.

3. Rookmachines zijn niet toegestaan.

15. Muziek

1. De huurder dient zich te allen tijde houden aan de geluidsnormen zoals deze door de

gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn vastgesteld en dienen zich in het bijzonder uitdrukkelijk

te houden aan de bepalingen inzake geluidsbelasting zoals bepaald in de Wet Geluidhinder

en zoals verwoord in hoofdstuk 4 (Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg

voor het uiterlijk aanzien van de gemeente) van de Algemene Plaatselijke Verordening 2019

van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

2. Kasteel Sterkenburg is uitgesloten van enige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

voor de eventuele gevolgen van niet-nakoming van deze vereisten.

3. Buitenplaats Sterkenburg wordt gekenmerkt door belangrijke fauna en bevindt zich in een

stiltegebied, alwaar met name de zondagsrust door veel omwonenden zeer op prijs wordt

gesteld. Om onevenredige geluidhinder naar bewoners, omwonenden en fauna te

voorkomen zijn strikte voorwaarden verbonden aan op Buitenplaats Sterkenburg te houden

evenementen.

14

4. In de buitenlucht wordt geen versterkte muziek gespeeld. Akoestische muziek is buiten

beperkt toegestaan: op weekdagen en op zaterdagen wordt geen muziek ten gehore

gebracht voor 09.00 uur en na 22.00 uur en op zondagen niet voor 13.00 uur en niet na

21.00 uur.

5. Versterkte muziek met een binnen niveau van maximaal 89 dB(A) is louter toegestaan in

het Kasteel (Grote Zaal en kelder) en in het voorkomend geval (mits uitdrukkelijk en

schriftelijk met Kasteel Sterkenburg aldus overeengekomen) het Tuinmanshuis en het

Koetshuis, mits ramen en deuren gesloten blijven. Na 24.00 uur wordt geen versterkte

muziek meer ten gehore gebracht. Huurders zijn te allen tijde gehouden sommaties van

Kasteel Sterkenburg met betrekking tot het geluidsniveau van de ten gehore gebrachte

muziek na te leven.

16. Open water

Huurders dienen er rekening mee te houden dat zich op Buitenplaats Sterkenburg diverse

waterpartijen bevinden (waaronder grachten, sloten en een vijver) welke niet door muren,

hekken of afbakeningen anderszins zijn afgeschermd. Noch Kasteel Sterkenburg noch

eigenaar is aansprakelijk voor enig ongeval of enige schade in, op of nabij enig open water

op Buitenplaats Sterkenburg, tenzij deze het gevolg zijn van een tekortkoming die aan haar

op grond van de wet kan worden toegerekend.

17. Annuleringen

17.1 Annuleringen algemeen

1. De huurder is niet bevoegd een overeenkomst met Kasteel Sterkenburg te annuleren

tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen.

Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod

wordt geacht te zijn aanvaard indien Kasteel Sterkenburg het aanbod niet onverwijld

verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge

annulering kan een huurder geen rechten ontlenen.

15

2. Ingeval van no-show zal de huurder in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te

betalen.

3. Indien niet alle overeengekomen diensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde

diensten de onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.

4. Bedragen die Kasteel Sterkenburg met het oog op de geannuleerde overeenkomst ten

tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden, dienen door de huurder

te allen tijde volledig aan Kasteel Sterkenburg te worden vergoed.

5. Bij annulering door Kasteel Sterkenburg restitueert Kasteel Sterkenburg de eventueel door

huurder voldane aanbetaling.

6. Kasteel Sterkenburg rekent € 25,- aan administratiekosten voor boekingen die op verzoek

van de huurder gewijzigd moeten worden.

7. Tenzij anders is overeengekomen is Kasteel Sterkenburg te allen tijde gerechtigd om een

boeking of reservering als vervallen te beschouwen wanneer de huurder zich niet op de

eerste gereserveerde dag voor 18.00 uur bij haar heeft gemeld.

8. Kasteel Sterkenburg is gerechtigd om van de huurder te verlangen dat deze genoegen

neemt met andere accommodatie dan volgens de overeenkomst ter beschikking gesteld zou

moeten worden, behoudens indien een dergelijke wens als evident onredelijk en onbillijk en

voor de huurder als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De huurder heeft

in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst waarop

voormelde wens Kasteel Sterkenburg betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn

verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten met Kasteel Sterkenburg.

17.2 Annulering van een evenement

1. Indien de overeenkomst inzake een evenement (niet zijnde een huwelijk) door een

huurder wordt geannuleerd, zijn de volgende bedragen verschuldigd aan Kasteel

Sterkenburg:

– bij annulering meer dan 6 maanden voor het evenement is de huurder niet gehouden

enige vergoeding te betalen met uitzondering van boekings-/administratiekosten ten

bedrage van € 250,–;

16

– bij annulering meer dan 3 maanden voor het evenement: 10% van de

reserveringswaarde;

– bij annulering meer dan 60 dagen voor het evenement: 25% van de reserveringswaarde;

– bij annulering meer dan 45 dagen voor het evenement: 50 % van de

reserveringswaarde;

– bij annulering meer dan 30 dagen voor het evenement: 75% van de reserveringswaarde;

– bij annulering minder dan 30 dagen voor het evenement 90% van de

reserveringswaarde.

2. Indien een overeenkomst inzake een huwelijk door een huurder wordt geannuleerd, zijn

de volgende bedragen verschuldigd aan Kasteel Sterkenburg:

– bij annulering meer dan 6 maanden voor het evenement: € 1000,–

– bij annulering meer dan 3 maanden voor het evenement: 50% van de

reserveringswaarde;

– bij annulering minder dan 3 maanden voor het evenement: 75% van de

reserveringswaarde.

3. Om het risico van kosten bij onverwachte annulering af te dekken zijn er verzekeringen af

te sluiten. Kasteel Sterkenburg adviseert huurders een evenementenverzekering

(bruiloftverzekering, bedrijfsfeestverzekering, o.i.d.) af te sluiten om hun evenement of

activiteit tegen van buiten komend onheil te verzekeren. Kasteel Sterkenburg kan

desgewenst bij het afsluiten van een dergelijke verzekering bemiddelen maar aanvaardt

nadrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid terzake van deze bemiddeling.

17.3 Annulering van een B&B-verblijf

1.Indien de overeenkomst inzake B&B door een huurder wordt geannuleerd, zijn de

volgende bedragen verschuldigd aan Kasteel Sterkenburg:

– bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de huurder niet gehouden enig

bedrag te betalen.

– bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de huurder gehouden 15% van

de oorspronkelijke kamerprijs te betalen.

17

– bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de huurder gehouden 35% van

de oorspronkelijke kamerprijs te betalen.

– bij annulering meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum is de huurder gehouden 60% van

de oorspronkelijke kamerprijs te betalen.

– bij annulering meer dan 24 uur voor de ingangsdatum is de huurder gehouden 85% van de

oorspronkelijke kamerprijs te betalen.

– bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum is de huurder gehouden 100% van

de oorspronkelijke kamerprijs te betalen.

2. Bij externe boekingskanalen (bijv. Booking.com) kunnen andere annuleringsvoorwaarden

gelden.

18. Omzetgarantie

Indien een omzetgarantie is afgegeven, is de huurder verplicht terzake de betreffende

overeenkomst tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan Kasteel Sterkenburg

te betalen.

19. Kurken- en Keukengeld

1. Indien de huurder op Buitenplaats Sterkenburg in speciale gevallen drank nuttigt die niet

door Kasteel Sterkenburg verstrekt is, is de huurder per genuttigde fles een bedrag aan

kurkengeld verschuldigd.

2. Indien de huurder op Buitenplaats Sterkenburg spijzen nuttigt die niet door Kasteel

Sterkenburg verstrekt zijn, is de huurder terzake een bedrag aan keukengeld verschuldigd.

3. Het kurken- en keukengeld worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van een

voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door Kasteel Sterkenburg.

20. Ontbinding

Kasteel Sterkenburg is gerechtigd een overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder

tussenkomst van de rechter indien de huurder zich niet houdt aan de overeengekomen

betalingstermijnen, de waarborgsom niet op het overeengekomen tijdstip is voldaan en/of

als de huurder zich niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden en/of aanwijzingen van

18

medewerkers van Kasteel Sterkenburg. In al deze gevallen is de huurder de bovengenoemde

annuleringskosten verschuldigd.

21. Overmacht

1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Kasteel Sterkenburg

gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten

zonder dat de huurder aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden.

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van één der partijen onafhankelijke c.q.

onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van deze overeenkomst redelijkerwijs

niet door één der andere partijen kan worden verlangd; hieronder vallen onder meer, doch

niet limitatief: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het

energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan

grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone

weersomstandigheden, ernstige ziekte of overlijden van de eigenaar of beheerder,

echtscheiding van de eigenaar of beheerder, onaangekondigde verkoop en/of

ingebruikname van de locatie/accommodatie door de eigenaar, waaronder gehele of

gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Kasteel

Sterkenburg kan worden gevergd.

2. Indien de omstandigheid die de overmacht oplevert van tijdelijke aard is, zal uitvoering

van deze overeenkomst worden opgeschort, totdat deze omstandigheid zich niet meer

voordoet; indien de overmachtsituatie naar oordeel van partijen van blijvende aard is,

kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van deze overeenkomst en de daaraan

verbonden gevolgen.

3. Een partij die meent in overmacht te (zullen) verkeren, dient de andere partij(en) daarvan

onmiddellijk in kennis te stellen.

4. In geval van overmacht is Kasteel Sterkenburg gerechtigd zonder tussenkomst van de

rechter en zonder schadevergoeding de overeenkomst te annuleren. In dat geval ontvangt

huurder de reeds aanbetaalde bedragen retour.

22. Omschrijving accommodatie

19

Kasteel Sterkenburg staat in voor de juistheid van de omschrijving van de accommodatie,

met dien verstande dat geringe afwijkingen aanvaardbaar worden geacht. De beschrijving en

indrukken van Buitenplaats Sterkenburg en de directe omgeving, waaronder voorzieningen,

inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden vallen, kunnen naar hun aard of

vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden afwijken van de beschrijving op de

website. De bedoelde informatie wordt geacht persoonlijk en subjectief te zijn.

23. Publicaties

1. In communiqués verband houdende met activiteiten die op Buitenplaats Sterkenburg

worden gehouden (zoals uitnodigingen, folders, affiches en persberichten) dienen

formuleringen waarin (Kasteel, Buitenplaats of Ridderhofstad) Sterkenburg als (mede)-

organisator of (mede)presentator wordt vermeld of genoemd, of zinsneden van vergelijkbare

strekking, niet te worden gebruikt, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

van Kasteel Sterkenburg.

2. Buitenplaats Sterkenburg is slechts de ten behoeve van desbetreffende

activiteiten/evenementen ter beschikking gestelde locatie/accommodatie. De eigenaar is

niet (mede)verantwoordelijk voor de kwaliteit, de inhoud of het doel van het evenement.

24. Gevonden voorwerpen

Op Buitenplaats Sterkenburg verloren of achtergelaten voorwerpen, die door een huurder

worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij een medewerker van Kasteel

Sterkenburg te worden ingeleverd.

Van voorwerpen waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na inlevering daarvan

bij Kasteel Sterkenburg heeft gemeld, verkrijgt Kasteel Sterkenburg de eigendom.

25. Privacy

Kasteel Sterkenburg zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens

vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

26. Aansprakelijkheid

20

26. 1 Aansprakelijkheid algemeen

1. Kasteel Sterkenburg kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de huurders of

derden geleden schade; huurders en derden vrijwaren Kasteel Sterkenburg tegen

aanspraken dienaangaande.

2. Kasteel Sterkenburg en de eigenaar zijn niet aansprakelijk voor storingen in en om de

Buitenplaats, zoals storingen, uitval van stroom, watervoorzieningen en/of technische

installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan

toegang- of hoofdwegen.

3. Kasteel Sterkenburg kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te

wijten aan haar opzet of grove schuld. Onverminderd het hiervoor bepaalde is de

aansprakelijkheid van Kasteel Sterkenburg, indien en voor zover zij uit enige hoofde in rechte

aansprakelijk wordt gehouden, te allen tijde beperkt tot directe

schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van Kasteel

Sterkenburg is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Kasteel

Sterkenburg in het voorkomende geval zal uitkeren.

4. De huurder en derden die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade

die voor Kasteel Sterkenburg en/of de eigenaar is en/of zal ontstaan als direct of indirect

gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en/of

onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de door Kasteel Sterkenburg kenbaar

gemaakte regels, begaan door de huurder en/of derden die hem vergezellen, alsmede die is

veroorzaakt door enig (huis)dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of

die onder hun toezicht staan.

5. Kasteel Sterkenburg is niet aansprakelijk voor schade of voortijdige beëindiging van de

huur ten gevolge van enig van overheidswege opgelegd verbod of gebod, behoudens indien

dit overheidsingrijpen veroorzaakt is door een doen of nalaten dat op grond van de wet toe

te rekenen is aan Kasteel Sterkenburg.

26. 2 Aansprakelijkheid bij diefstal of verlies derden

21

Kasteel Sterkenburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door huurders of derden

geleden schade in verband met diefstal, beschadiging of verlies van zaken die zich in, op, in

of nabij de gehuurde locatie/accommodatie bevinden.

26.3 Aansprakelijkheid bij diefstal of beschadiging interieur of exterieur

1. Kasteel Sterkenburg behoudt zich het recht voor om, in geval van beschadiging of

vermissing van voorwerpen uit het interieur of exterieur van het kasteel, één van de

bijgebouwen, park of tuin, de opdrachtgever van een evenement, dan wel de huurder die

hiervoor op grond van de wet, de overeenkomst of naar verkeersopvattingen

verantwoordelijk kan worden gesteld aansprakelijk te stellen, ook in het geval de schade

veroorzaakt is door een derde die met toestemming of op verzoek van voornoemde

(rechts)personen op Buitenplaats Sterkenburg aanwezig was.

2. De met schade verband houdende reparatie- en vervangingskosten zullen in eerste

instantie worden verrekend met de borgsom. De aansprakelijkheid voor schade blijft

bestaan indien de schade na vertrek van de opdrachtgever wordt geconstateerd.

26.4 Aansprakelijkheid bij ongevallen

Kasteel Sterkenburg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan lijf of

goederen, al dan niet ten gevolge van het niet naleven van (mondeling of schriftelijk gedane)

eisen ten aanzien van veiligheid op de Buitenplaats, of ten gevolge van onzorgvuldig

handelen, tenzij deze schade het gevolg is van een tekortkoming die aan haar op grond van

de wet kan worden toegerekend.

27. Klachten

1. Indien huurder klachten heeft met betrekking tot de accommodatie, dienen deze klachten

uiterlijk 24 uur na aanvaarding van de accommodatie gemeld te worden aan Kasteel

Sterkenburg, die in overleg met huurder de klachten zal trachten op te lossen.

2. Indien naar oordeel van huurder deze klachten niet adequaat verholpen zijn door Kasteel

Sterkenburg, kan hij zijn klachten schriftelijk kenbaar maken aan de eigenaar. Alleen

22

schriftelijke klachten die binnen 14 dagen na afloop van het verblijf worden ingediend, zullen

in behandeling worden genomen.

28. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op overeenkomsten met Kasteel Sterkenburg is bij uitsluiting Nederlands recht van

toepassing.

2. Alle vorderingen die gasten op Kasteel Sterkenburg zouden mogen hebben verjaren na

verloop van een jaar na het tijdstip waarop deze zijn ontstaan.

3. De ongeldigheid van één of meerdere bedingen in deze Algemene Voorwaarden laat de

geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze Algemene Voorwaarden

om welke reden dan ook ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig

vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en

reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Scroll naar top
  • Stuur ons een bericht

Kasteelsterkenburg.nl gebruikt cookies om uw bezoek op Kasteelsterkenburg.nl geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.

Financieel verslag 2016
Stichting Vrienden van de Historische Buitenplaats Sterkenburg

Financieel verslag 2016
Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Sterkenburg

Nieuwsbrief kasteel Sterkenburg

Schrijf u nu in!