Kasteel Sterkenburg

Algemene voorwaarden Kasteel Sterkenburg 2016

Download de algemene voorwaarden kasteel Sterkenburg-2016

Begrippen

aanbieding: een aanbod als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.

accommodatie: een kamerlogies in één van de locaties van de eigenaar.

annulering: de in schriftelijke vorm door de huurder aan Kasteel Sterkenburg gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Kasteel Sterkenburg aan de huurder gedane mededeling dat één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

B&B: Bed & Breakfast-kamers in een daartoe bestemde locatie op Buitenplaats Sterkenburg te Driebergen-Rijsenburg.

besloten activiteit: een activiteit die uitdrukkelijk niet is gericht op het algemene publiek of een bijeenkomst betreft die voor het publiek niet openbaar toegankelijk is.

bestuur: het bestuur van Ridderhofstad Sterkenburg BV

boeking: een door Kasteel Sterkenburg geaccepteerde reservering.

Buitenplaats Sterkenburg: de percelen met daarop staande opstallen, eigendom van Ridderhofstad Sterkenburg BV

catering: het door cateraars verstrekken van spijs en/of drank met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, alles in de ruimste zin des woords.

dagen: met dagen worden bedoeld kalenderdagen; met werkdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.  

derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde huurder, donateur of (mede)gast.

eigenaar: Ridderhofstad Sterkenburg BV of haar vertegenwoordiger(s).

evenement: het huren van één of meer locaties op Buitenplaats Sterkenburg, al dan niet aangevuld met de huur van B&B-kamers

exploitant: H.E.M. Hotels & Restaurants B.V. of haar vertegenwoordiger(s), handelende onder de naam Kasteel Sterkenburg, KvK 27077682. De exploitatie vindt plaats aan de Langbroekerdijk 10, 3972 ND Driebergen-Rijsenburg.

exploitatie: de door eigenaar gedelegeerde bevoegdheid aan exploitant tot het aantrekken van huurders, het aangaan van overeenkomsten met huurders, het waken over een deugdelijke uitvoering daarvan alsmede het aanvragen van vergunningen die ten behoeve van het beheer noodzakelijk zou blijken.

huurder: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gedurende een bepaalde periode van een of meerdere locaties of accomodaties op Buitenplaats Sterkenburg gebruik maakt.  

Kasteel Sterkenburg: de naam waaronder exploitant H.E.M. Hotels & Restaurants B.V. of haar vertegenwoordiger handelt.

keukengeld: het bedrag verschuldigd terzake het op Buitenplaats Sterkenburg nuttigen van niet door Kasteel Sterkenburg verstrekte spijzen.

kurkengeld: het bedrag verschuldigd terzake van het op Buitenplaats Sterkenburg nuttigen van niet door Kasteel Sterkenburg verstrekte drank.

locatie: één van de vier gebouwen (Tuinmanshuis, Koetshuis, Kasteel, Kapschuur) op Buitenplaats Sterkenburg.

no-show: het zonder annulering niet gebruik maken door een huurder van een op grond van een met Kasteel Sterkenburg gesloten overeenkomst te verstrekken dienst.

omzetgarantie: een schriftelijke verklaring van de huurder dat terzake van een of meer met Kasteel Sterkenburg gesloten overeenkomsten minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd.

ontbinding: het juridisch ongedaan maken van de overeenkomst wegens niet-nakomen van verplichtingen.

reserveringswaarde: de totale omzetverwachting zoals opgenomen in de offerte

verblijf: het feitelijke gebruik van een accommodatie of  locatie.

werkzaamheden: al datgene dat ten behoeve van de huurder binnen het kader van de door huurder opdracht(en) wordt gemaakt en/of ondernomen.

1.  Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met en leveringen en diensten van Kasteel Sterkenburg. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Kasteel Sterkenburg schriftelijk zijn bevestigd. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van Kasteel Sterkenburg zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd. Huurders kunnen zich uitsluitend beroepen op afspraken en/of toezeggingen van (medewerkers van) Kasteel Sterkenburg indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

2.  Aanbiedingen, prijzen, tarieven en vergoedingen

Aanbiedingen van Kasteel Sterkenburg zijn te allen tijde vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website van eigenaar (www.kasteelsterkenburg.nl) of op andere websites waaraan Kasteel Sterkenburg gelieerd zou kunnen zijn (waaronder www.erfgoedlogies.nl. www.booking.com, www.charmhotels.com) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Kasteel Sterkenburg is uitdrukkelijk niet aan fouten op websites of in publicaties (zoals brochures of folders) gebonden. Prijzen zijn steeds exclusief toeristenbelastingen (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) en kosten van een annulering, reisverzekering en eventuele andere kosten. Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van fouten en omissies.

Tarieven voor de huur van locaties in verband met huwelijksceremonies of partnerschapsregistraties zijn exclusief gemeentelijke leges.

3.  Verhuur van ruimtes

Kasteel Sterkenburg heeft in het Tuinmanshuis, het Koetshuis, de Kapschuur en het Kasteel ruimtes die los dan wel tezamen kunnen worden gehuurd ten behoeve van een evenement.

4.  Bed & Breakfast

Kasteel Sterkenburg heeft in het Tuinmanshuis, het Koetshuis en het Kasteel accommodaties beschikbaar ten behoeve van Bed & Breakfast (hierna te noemen: B&B).

De accommodaties zijn beschikbaar vanaf 16.00 uur; huurders dienen uiterlijk om 11.00 uur op de dag volgend op de (laatste) overnachting de accommodatie te verlaten. Langdurig (recreatief) verblijf of een (vrijwel) continu vertoeven van huurders op de Buitenplaats tussen voornoemde tijdstippen is uitdrukkelijk niet toegestaan.

5.  Catering

Eigenaar heeft een overeenkomst met H.E.M. Hotels & Restaurants B.V. inzake de exploitatie van Buitenplaats Sterkenburg. Deze exploitant verzorgt op basis van exclusiviteit de catering van evenementen op Buitenplaats Sterkenburg. Huurders van (een) locatie(s) op Buitenplaats Sterkenburg dienen, tenzij in nader overleg met exploitant anders overeengekomen zou mogen worden, gebruik te maken van de diensten van de exploitant.

De exploitant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor andere cateraars de toegang tot de Buitenplaats te  weigeren. Bedrijven of personen die na akkoord van de exploitant bij een evenement de catering zelf verzorgd hebben, zijn gehouden hun restanten en afval met zich mee te nemen en niet achter te laten op het terrein van Buitenplaats Sterkenburg; zij dienen aanwijzingen van medewerkers van Kasteel Sterkenburg op te volgen.

6.  1 Totstandkoming en inhoud overeenkomst ten behoeve van een evenement

 1. Een overeenkomst tussen Kasteel Sterkenburg en de huurder komt tot stand door bevestiging door de huurder van een offerte van Kasteel Sterkenburg. Kasteel Sterkenburg kan de huurder nog om een extra bevestiging van de opdracht verzoeken door ondertekening door de huurder van een door Kasteel Sterkenburg verstrekte offerte binnen een daarvoor door Kasteel Sterkenburg gestelde
 2. Kasteel Sterkenburg heeft steeds het recht een boeking zonder opgave van redenen terug te
 3. Overeenkomsten voor huurders door tussenpersonen, al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Kasteel Sterkenburg is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij anders zou zijn overeengekomen.
 4. Huurder dient zich bij het aangaan van een overeenkomst te allen tijde, zodra daartoe door Kasteel Sterkenburg verzocht, te kunnen identificeren door overlegging van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). Kasteel Sterkenburg is gerechtigd hiervan een kopie, scan of reproductie anderszins van dit identiteitsbewijs te

6. 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst ten behoeve van een B&B-verblijf

 1. Een overeenkomst tussen Kasteel Sterkenburg en de huurder komt tot stand door schriftelijke bevestiging door of namens Kasteel Sterkenburg van een telefonische, schriftelijke of elektronische reservering van een accommodatie.
 2. Indien er geen adres of emailadres van de huurder bekend is, is er slechts een mondeling gesloten overeenkomst.
 3. De door Kasteel Sterkenburg gestuurde boekingsbevestigingen bevatten relevante gegevens voor het verblijf op Kasteel Sterkenburg. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden verplicht de huurder zich om na ontvangst van de boekingsbevestiging of overeenkomst onmiddellijk de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventueel onvolledigheden of onjuistheden binnen 24 uur na ontvangst van de boekingsbevestiging of overeenkomst aan Kasteel Sterkenburg te melden. Blijft een dergelijke melding binnen gestelde termijn uit, dan is de huurder niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de boekingsbevestiging/overeenkomst te
 4. Kasteel Sterkenburg heeft steeds het recht een boeking zonder opgave van redenen terug te

7.  1. Optionele reserveringen ten behoeve van een evenement

Wanneer Kasteel Sterkenburg aan de huurder (optiehouder) schriftelijk een optierecht heeft toegekend kan dit recht (tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen) gedurende 14 dagen niet worden  herroepen, behoudens indien en voor zover een andere potentiele huurder Kasteel Sterkenburg een aanbod doet tot het sluiten van een overeenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande evenement. De  optiehouder dient dan door Kasteel Sterkenburg op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen 48 uur te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen geeft hiervan gebruik te willen maken, vervalt het optierecht.

7.2. Optionele reserveringen ten behoeve van een B&B-verblijf

Het in optie nemen van één of meerdere B&B-kamers kan slechts onder door Kasteel Sterkenburg gestelde voorwaarden.

8.  Reserveringsvoorwaarden bij een evenement

Het definitieve aantal gasten dient de huurder minimaal vijf werkdagen voor aanvang van het evenement aan Kasteel Sterkenburg kenbaar te maken. Dit aantal zal tevens worden gefactureerd. Indien er uiteindelijk meer gasten aan het evenement deelnemen zullen deze extra gasten aan de huurder worden gefactureerd.

Met betrekking tot personeelskosten zal Kasteel Sterkenburg uitgaan van de met de huurder overeengekomen eindtijd. Indien een evenement uitloopt zullen er meerkosten personeel aan de huurder worden doorberekend.

9.  Betalingscondities

 1. 1.Betalingscondities algemeen

 1. Voor het ter beschikking stellen van locatie(s) door Kasteel Sterkenburg geldt een BTW-tarief van 0%; voor bed & breakfast geldt een BTW-tarief van 6%; voor diensten en alcoholische dranken geldt een BTW-tarief van 21%, voor keukengerechten e.d. geldt een BTW-tarief van 6%. Eventuele wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de huurder
 2. Voor bijzondere diensten verband houdend met het ter beschikking stellen van de locatie/accommodatie, zoals (niet uitputtend) het gebruik van safe, telefoon, internet, of schoonmaak- en opruimkosten die de gewone schoonmaak- of opruimkosten zouden overschrijden kan door Kasteel Sterkenburg een bijkomende vergoeding worden
 3. Betaling geschiedt in euro’s. Indien Kasteel Sterkenburg betaalmiddelen van buiten de eurozone accepteert dan gelden de op het moment van betaling geldende valutakoersen. Kasteel Sterkenburg kan daarbij aan administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt
 4. Kasteel Sterkenburg is nimmer gehouden om contanten, cheques, girobetaalkaarten en andere betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden

9.2  Betaling bij een evenement

 1. Betaling van vergoedingen, aanbetaling- en eindfacturen geschiedt door overmaking van het verschuldigde op bankrekeningnummer 826 8801 (ING Bank) ten name van H.E.M. Hotels &Restaurants B.V. (handelend onder de naam Kasteel Sterkenburg), IBAN: NL53INGB000 826 8801, BIC:
 2. Bij het aangaan van een overeenkomst dient na ontvangst van de aanbetalingsfactuur 80% (tachtig procent) van de overeengekomen vergoeding te worden voldaan uiterlijk één maand voor de uitvoering van het evenement, tenzij binnen één maand voor de uitvoering van het evenement is geboekt. Dan dient direct na ontvangst van de aanbetalingsfactuur deze te worden .
 3. Het restant (al dan niet met bijkomende kosten op basis van nacalculatie) dient door huurder na ontvangst van de eindfactuur binnen vijftien dagen te worden voldaan. Uitvoering van het evenement vindt plaats na ontvangst van de
 4. Kasteel Sterkenburg is niet verplicht de huurder vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
 5. Huurders hebben nimmer het recht betaling van het verschuldigde op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is huurder in verzuim. Huurders kunnen het verzuim opheffen door binnen 24 uur na het intreden van het verzuim alsnog de openstaande factuur aan Kasteel Sterkenburg te
 6. Kasteel Sterkenburg heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling (waarborgsom) te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van Kasteel Sterkenburg op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat Kasteel Sterkenburg tot enige schadevergoeding gehouden zal
 7. Zolang de huurder zijn verplichtingen jegens Kasteel Sterkenburg niet (geheel) is nagekomen, is Kasteel Sterkenburg gerechtigd om alle goederen van de huurder die zich op de Buitenplaats zouden mogen bevinden

onder zich te nemen en te houden, totdat deze aan al diens verplichtingen jegens en ten genoegen van Kasteel Sterkenburg zal hebben voldaan. Naast dit retentierecht komt Kasteel Sterkenburg in voorkomend geval een pandrecht toe op de desbetreffende goederen.

 1. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege is gebleven, is de huurder in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling door Kasteel Sterkenburg zal zijn vereist. Indien de huurder in gebreke is, dient hij aan Kasteel Sterkenburg alle op de inning vallende kosten te vergoeden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningkosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 200,-, alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. Daarenboven is de huurder, indien hij in gebreke is, een bedrag aan rente verschuldigd welke 2% boven de wettelijke rente ligt. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand
 2. Iedere betaling zal, ongeacht enige door de huurder bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de huurder aan Kasteel Sterkenburg in de navolgende volgorde:
  • de kosten van executie;
  • de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningkosten;
  • de rente;
  • de schade;
  • de

9.3  Betaling bij B&B

 1. Betaling kan geschieden middels overboeking voor aankomst van de verschuldigde geldsom of a contant bij aankomst.
 2. Betaling voor aankomst geschiedt door overmaking van het verschuldigde op bankrekeningnummer 826 8801 (ING Bank) ten name van H.E.M. Hotels &Restaurants B.V. (handelend onder de naam Kasteel Sterkenburg), IBAN: NL53INGB000 826 8801, BIC: INGBNL2A, onder vermelding van naam, voorletter(s), woonplaats en datum/data van het verblijf. De betaling dient dan te zijn voldaan voor aanvang van het verblijf, waarbij de bijschrijving op het moment van aanvang van het verblijf controleerbaar gerealiseerd is. In het geval van late boekingen (binnen 48 uur voor aankomst) is het alleen mogelijk contant te betalen. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de som op van de bankrekening van de B&B.
 3. Betaling van de boeking bij aankomst geschiedt in contanten bij Kasteel
 4. Kasteel Sterkenburg is niet verplicht de huurder vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of rekeningoverzichten en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is
 5. De huurder heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de huurder in verzuim. De huurder kan het verzuim opheffen door binnen 24 uur na het intreden van het verzuim alsnog de volledige factuur aan Kasteel Sterkenburg te
 6. Kasteel Sterkenburg heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst

zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst totdat de  zekerheid  is  gesteld;  een  en  ander  onverminderd  het  recht  van   Kasteel  Sterkenburg   op      nakoming,

schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering , een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat Kasteel Sterkenburg tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

10.  Capaciteit

In de met de huurder gesloten overeenkomst wordt het maximaal aantal personen dat in de desbetreffende locatie/accommodatie(s) mag verblijven aangegeven. Dit aantal mag in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding behoudt Kasteel Sterkenburg zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen en wordt de toegang tot de locatie/accommodatie geweigerd zonder dat door huurder enige aanspraak gemaakt kan worden op restitutie van de vergoeding.

11.  Parkeren, gemotoriseerd verkeer

 1. De parkeerruimte bij Buitenplaats Sterkenburg is beperkt. Parkeren door huurders bij kleinschalige evenementen (tot 15 auto’s) en door huurders van B&B accommodatie is – tenzij anders wordt overeengekomen

– mogelijk op het voorplein. Indien aangegeven, kunnen auto’s worden geparkeerd in de (verharde) berm aan één zijde van de Sterkenburgerlaan (achter de rode brievenbus), tegenover Buitenplaats Sterkenburg, op enkele minuten lopen van het Kasteel.

 1. Bij huwelijksceremonies is het toegestaan met trouwauto of -rijtuig tot op het voorplein van het Kasteel te rijden. Tijdens de plechtigheid mag de auto of het rijtuig op het voorplein blijven staan, zij het op dusdanige wijze dat deze eventueel overig verkeer op de Buitenplaats niet
 2. Personen die invalide of minder goed ter been zijn kunnen per auto afgezet worden op het voorplein. De in- en uitritten van de Buitenplaats, in het bijzonder de oprijlaan (alsmede de berm naast de oprijlaan), dienen te allen tijde vrij van auto’s te blijven opdat het Kasteel en de bijgebouwen bereikbaar

12.  Randvoorwaarden voor gebruik

12.1 Randvoorwaarden voor gebruik Algemeen

 1. Buitenplaats Sterkenburg, de historische bebouwing (Kasteel, Koetshuis, Tuinmanshuis), de park- en tuinaan- leg en tot de park- en tuinaanleg behorende roerende zaken (tuinvazen en -ornamenten) zijn beschermde Rijks- monumenten. Het Kasteel en het Koetshuis hebben waardevol ingerichte ruimten met onder meer (antieke) parket-, natuursteen- en marmeren vloeren, lambriseringen, (binnen)luiken, stucwerk en ornamenten en onder- delen van terracotta, natuursteen, marmer en zink. Voor het gebruik van locaties op de Buitenplaats Sterkenburg gelden dan ook strikte randvoorwaarden:
  • Het is verboden om binnenshuis in welke locatie/accommodatie dan ook te roken
  • Open vuren zijn verboden, behoudens vuren welke met toestemming en in aanwezigheid van (een) medewerker(s) van Kasteel Sterkenburg in haarden of vuurkorven worden
  • Kaarsen zijn toegestaan mits voldoende vastgezet in deugdelijke kandelaars of kandelabers en mits staande op tafels en/of schouwen waar een evenement/activiteit overwegend gezeten of in een rustige setting   In  andere  gevallen  waarbij  meer  drukte  en  beweging  te  verwachten  is dienen

kaarsen, mits Kasteel Sterkenburg hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, op een zo veilig mogelijke wijze, door gebruikmaking van glazen potten, windlichten en dergelijke, te branden.

 • Bij zowel zaalopstellingen alsook het aanleggen van techniek zal te allen tijde rekening moeten worden gehouden met de veiligheidsvoorschriften conform de richtlijnen Brandweer;
 • Vluchtwegen en/of deuren dienen niet geblokkeerd te worden. Indien dit door een medewerker van Kasteel Sterkenburg wordt geconstateerd, is deze te allen tijde gemachtigd hierop de vereiste aanpassingen te
 • Het is verboden om materiaal, decorstukken, versieringen en/of overige attributen aan of op muren, plafonds en overige onderdelen van de locaties/accommodaties te verankeren of te bevestigen op een wijze die schade toebrengt of zou kunnen toebrengen aan deze locaties/accommodaties.
 • Huurders dienen strikte voorzorgsmaatregelen te nemen opdat er geen enkele schade wordt toegebracht aan de Buitenplaats, de gebouwen, het meubilair en overige roerende
 • Op Buitenplaats Sterkenburg, dat in een gebied is gelegen dat als ‘stiltegebied’ is aangewezen, dient met zorgvuldigheid te worden vertoefd, met respect voor de cultuur- en natuurwaarden van de Buitenplaats en met inachtneming van rust voor de omgeving. Tot de natuurwaarden van Buitenplaats Sterkenburg behoren onder meer een grote hoeveelheid monumentale bomen. Het is huurders en hun gasten uitdrukkelijk en ten stelligste verboden om in bomen te klimmen, eraan te hangen of ze op enigerlei wijze schade te
 1. Indien de huurder zich niet als goed huurder gedraagt of ernstige hinder of last veroorzaakt voor de omgeving, behoudt verhuurder zich het recht voor de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen en wordt de toegang tot het gehuurde geweigerd zonder dat enige aanspraak gemaakt kan worden op restitutie van de
 2. Op de situatie ter plaatse zijn naast deze Algemene Voorwaarden en de met Kasteel Sterkenburg gesloten overeenkomst steeds de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Utrechtse Heuvelrug van toepassing. Voor zover bij wet niets anders is bepaald prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

12.2  Randvoorwaarden voor gebruik B&B-accommodatie(s)

 1. De huurder dient zich bij aankomst te kunnen identificeren door overlegging van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). Kasteel Sterkenburg is gerechtigd hiervan een kopie, scan of reproductie van dit identiteitsbewijs te
 2. Voor aankomsttijden voor 16.00 uur of na 21.00 uur dient de huurder met Kasteel Sterkenburg vooraf in contact te treden om de mogelijkheden van een vervroegde of verlate aankomst te
 3. De huurder dient zich te gedragen als een goed gebruiker en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door Kasteel Sterkenburg op eerste verzoek van gast gegeven redelijke gebruiksinstructies. Zo zijn huis- of andere meegebrachte dieren niet toegestaan in de B&B, tenzij dit uitdrukkelijk door Kasteel Sterkenburg zou zijn toegestaan. In de gehele B&B geldt binnenshuis een
 1. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de huurder direct aan Kasteel Sterkenburg te worden gemeld. Reparatie- of vervangingskosten dienen door de huurder onmiddellijk  aan Kasteel Sterkenburg op diens eerste verzoek te worden

13. Restauratiewerkzaamheden

 1. Er dient rekening mee gehouden te worden dat er restauratiewerkzaamheden op Buitenplaats Sterkenburg kunnen plaatsvinden, hetgeen (wisselende) restricties met zich mee kan
 2. Het is huurders ten strengste verboden, mede met het oog op hun eigen veiligheid, zich op of nabij steigers of stellages te bevinden, het balkon van de grote zaal te
 3. Kasteel Sterkenburg is te allen tijde gerechtigd huurders te sommeren onderdelen van en/of locaties op Buitenplaats Sterkenburg terstond te
 4. Er moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat delen van het Kasteel gedurende bepaalde periodes in verband met de restauratie van de buitengevel in de steigers staan. Zoveel mogelijk zal op voorhand daarover informatie

14. Versiering en aankleding locaties

 1. Huurders dienen zelf voor eventuele versieringen en decoraties ten behoeve van hun evenement/activiteit zorg te dragen. Bloemstukken dienen zelfstandig te kunnen staan en na afloop van het evenement/de activiteit mee genomen te worden. De medewerkers van Kasteel Sterkenburg kunnen huurders desgewenst in contact brengen met
 2. Bellen blazen, duiven oplaten en (rozen)blaadjes strooien is bij huwelijken of partnerschapregistraties op Buitenplaats Sterkenburg mogelijk. Het strooien van rijst, confetti, serpentines, het oplaten van wensballonnen en het afsteken van vuurwerk is niet

15. Muziek

 1. De huurder dient zich te allen tijde houden aan de geluidsnormen zoals deze door de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn vastgesteld en dienen zich in het bijzonder uitdrukkelijk te houden aan de bepalingen inzake geluidsbelasting zoals bepaald in de Wet Geluidhinder en zoals verwoord in hoofdstuk 4 (Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente) van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 van de gemeente Utrechtse
 2. Kasteel Sterkenburg is uitgesloten van enige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen van niet-nakoming van deze
 3. Buitenplaats Sterkenburg wordt gekenmerkt door belangrijke fauna en bevindt zich in een stiltegebied, alwaar met name de zondagsrust door veel omwonenden zeer op prijs wordt gesteld. Om onevenredige geluidhinder naar bewoners, omwonenden en fauna te voorkomen zijn strikte voorwaarden verbonden aan op Buitenplaats Sterkenburg te houden
 1. In de buitenlucht wordt geen versterkte muziek gespeeld, wordt op weekdagen en op zaterdagen geen muziek ten gehore gebracht voor 09.00 uur en na 23.00 uur en op zondagen niet voor 13.00 uur en niet na 21.00
 2. Versterkte muziek met een binnen niveau van maximaal 89 dB(A) is louter toegestaan in het Kasteel (Grote Zaal en kelder) en in het voorkomend geval (mits uitdrukkelijk en schriftelijk met Kasteel Sterkenburg aldus overeengekomen) het Tuinmanshuis en het Koetshuis, mits ramen en deuren gesloten blijven. Na 24.00 uur wordt geen versterkte muziek meer ten gehore gebracht. Huurders zijn te allen tijde gehouden sommaties van Kasteel Sterkenburg met betrekking tot het geluidsniveau van de ten gehore gebrachte muziek na te

16.  Open water

Huurders dienen er rekening mee te houden dat zich op Buitenplaats Sterkenburg diverse waterpartijen bevinden (waaronder grachten, sloten en een vijver) welke niet door muren, hekken of afbakeningen anderszins zijn afgeschermd. Noch Kasteel Sterkenburg noch eigenaar is aansprakelijk voor enig ongeval of enige schade in, op of nabij enig open water op Buitenplaats Sterkenburg, tenzij deze het gevolg zijn van een tekortkoming die aan haar op grond van de wet kan worden toegerekend.

17.  Annuleringen

17.1 Annuleringen algemeen

 1. De huurder is niet bevoegd een overeenkomst met Kasteel Sterkenburg te annuleren tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Kasteel Sterkenburg het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan een huurder geen rechten
 2. Ingeval van no-show zal de huurder in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te
 3. Indien niet alle overeengekomen diensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde diensten de onderstaande bepalingen pro rata van
 4. Bedragen die Kasteel Sterkenburg met het oog op de geannuleerde overeenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden, dienen door de huurder te allen tijde volledig aan Kasteel Sterkenburg te worden
 5. Bij annulering door Kasteel Sterkenburg restitueert Kasteel Sterkenburg de eventueel door huurder voldane aanbetaling.
 6. Kasteel Sterkenburg rekent € 25,- aan administratiekosten voor boekingen die op verzoek van de huurder gewijzigd moeten
 7. Tenzij anders is overeengekomen is Kasteel Sterkenburg te allen tijde gerechtigd om een boeking of reservering als vervallen te beschouwen wanneer de huurder zich niet op de eerste gereserveerde dag voor 18.00 uur bij haar heeft
 8. Kasteel Sterkenburg is gerechtigd om van de huurder te verlangen dat deze genoegen neemt met andere accommodatie dan volgens de overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, behoudens indien  een

dergelijke wens als evident onredelijk en onbillijk en voor de huurder als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De huurder heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst waarop voormelde wens Kasteel Sterkenburg betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten met Kasteel Sterkenburg.

17.2  Annulering van een evenement

 1. Indien de overeenkomst inzake een evenement (niet zijnde een huwelijk) door een huurder wordt geannuleerd, zijn de volgende bedragen verschuldigd aan Kasteel Sterkenburg:
 • bij annulering meer dan 6 maanden voor het evenement is de huurder niet gehouden enige vergoeding te betalen met uitzondering van boekings-/administratiekosten ten bedrage van € 250,–;
 • bij annulering meer dan 3 maanden voor het evenement: 10% van de reserveringswaarde;
 • bij annulering meer dan 60 dagen voor het evenement: 25% van de reserveringswaarde;
 • bij annulering meer dan 45 dagen voor het evenement: 50 % van de reserveringswaarde;
 • bij annulering meer dan 30 dagen voor het evenement: 75% van de reserveringswaarde;
 • bij annulering minder dan 30 dagen voor het evenement 90% van de
 1. Indien een overeenkomst inzake een huwelijk door een huurder wordt geannuleerd, zijn de volgende bedragen verschuldigd aan Kasteel Sterkenburg:
 • bij annulering meer dan 6 maanden voor het evenement: € 1000,–
 • bij annulering meer dan 3 maanden voor het evenement: 50% van de reserveringswaarde;
 • bij annulering minder dan 3 maanden voor het evenement: 75% van de
 1. Om het risico van kosten bij onverwachte annulering af te dekken zijn er verzekeringen af te sluiten. Kasteel Sterkenburg adviseert huurders een evenementenverzekering (bruiloftverzekering, bedrijfsfeestverzekering, o.i.d.) af te sluiten om hun evenement of activiteit tegen van buiten komend onheil te verzekeren. Huurders die een evenement op Buitenplaats Sterkenburg organiseren waarvan de kosten aan locatiehuur en/of catering

€15.000,– of meer bedragen, verplichten zich een evenementenverzekering af te (doen) sluiten. Kasteel Sterkenburg kan desgewenst bij het afsluiten van een dergelijke verzekering bemiddelen maar aanvaardt nadrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid terzake van deze bemiddeling.

17.3  Annulering van een B&B-verblijf

1.Indien de overeenkomst inzake B&B door een huurder wordt geannuleerd, zijn de volgende bedragen verschuldigd aan Kasteel Sterkenburg:

 • bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de huurder niet gehouden enig bedrag te
 • bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de huurder gehouden 15% van de oorspronkelijke kamerprijs te
 • bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de huurder gehouden 35% van de oorspronkelijke kamerprijs te
 • bij annulering meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum is de huurder gehouden 60% van de oorspronkelijke kamerprijs te
 • bij annulering meer dan 24 uur voor de ingangsdatum is de huurder gehouden 85% van de oorspronkelijke kamerprijs te
 • bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum is de huurder gehouden 100% van de oorspronkelijke kamerprijs te

18.  Omzetgarantie

Indien een omzetgarantie is afgegeven, is de huurder verplicht terzake de betreffende overeenkomst tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan Kasteel Sterkenburg te betalen.

19.  Kurken- en Keukengeld

 1. Indien de huurder op Buitenplaats Sterkenburg in speciale gevallen drank nuttigt die niet door Kasteel Sterkenburg verstrekt is, is de huurder per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld
 2. Indien de huurder op Buitenplaats Sterkenburg spijzen nuttigt die niet door Kasteel Sterkenburg verstrekt zijn, is de huurder terzake een bedrag aan keukengeld
 3. Het kurken- en keukengeld worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van een voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door Kasteel

20.  Kredietbeperkingstoeslag

Indien een factuur wordt gezonden is Kasteel Sterkenburg te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen de gestelde betalingstermijn voldoet.

21.  Ontbinding

Kasteel Sterkenburg is gerechtigd een overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder tussenkomst van de rechter indien de huurder zich niet houdt aan de overeengekomen betalingstermijnen, de waarborgsom niet op het overeengekomen tijdstip is voldaan en/of als de huurder zich niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden en/of aanwijzingen van medewerkers van Kasteel Sterkenburg. In al deze gevallen is de huurder de bovengenoemde annuleringskosten verschuldigd.

22.  Overmacht

 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Kasteel Sterkenburg gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de huurder aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van één der partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van deze overeenkomst rede- lijkerwijs niet door één der andere partijen kan worden verlangd; hieronder vallen onder meer, doch niet limitatief: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden,  buitengewone  weersomstandigheden,  ernstige  ziekte  of  overlijden  van  de  eigenaar        of

beheerder, echtscheiding van de eigenaar of beheerder, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van de locatie/accommodatie door de eigenaar, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Kasteel Sterkenburg kan worden gevergd.

 1. Indien de omstandigheid die de overmacht oplevert van tijdelijke aard is, zal uitvoering van deze over- eenkomst worden opgeschort, totdat deze omstandigheid zich niet meer voordoet; indien de overmachtsituatie naar oordeel van partijen van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van deze overeenkomst en de daaraan verbonden
 2. Een partij die meent in overmacht te (zullen) verkeren, dient de andere partij(en) daarvan onmiddellijk in kennis te
 3. In geval van overmacht is Kasteel Sterkenburg gerechtigd zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadevergoeding de overeenkomst te annuleren. In dat geval ontvangt huurder de reeds aanbetaalde bedragen retour.

23.  Omschrijving accommodatie

Kasteel Sterkenburg staat in voor de juistheid van de omschrijving van de accommodatie, met dien verstande dat geringe afwijkingen aanvaardbaar worden geacht. De beschrijving en indrukken van Buitenplaats Sterkenburg en de directe omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden vallen, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden afwijken van de beschrijving op de website. De bedoelde informatie wordt geacht persoonlijk en subjectief te zijn.

24.  Publicaties

 1. In communiqués verband houdende met activiteiten die op Buitenplaats Sterkenburg worden gehouden (zoals uitnodigingen, folders, affiches en persberichten) dienen formuleringen waarin (Kasteel, Buitenplaats of Ridderhofstad) Sterkenburg als (mede)organisator of (mede)presentator wordt vermeld of genoemd, of zinsneden van vergelijkbare strekking, niet te worden gebruikt, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kasteel
 2. Buitenplaats Sterkenburg is slechts de ten behoeve van desbetreffende activiteiten/evenementen ter beschikking gestelde locatie/accommodatie en de eigenaar is niet (mede)verantwoordelijk voor de kwaliteit, de inhoud of het doel van het

25.  Gevonden voorwerpen

Op Buitenplaats Sterkenburg verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de huurder worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij een medewerker van Kasteel Sterkenburg te worden ingeleverd.

Van voorwerpen waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na inlevering daarvan bij Kasteel Sterkenburg heeft gemeld, verkrijgt Kasteel Sterkenburg de eigendom.

26.  Privacy

Kasteel Sterkenburg zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

27.  Aansprakelijkheid

 27. 1 Aansprakelijkheid algemeen

 1. Kasteel Sterkenburg kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de huurders of derden geleden schade; huurders en derden vrijwaren Kasteel Sterkenburg tegen aanspraken
 2. Kasteel Sterkenburg en eigenaar zijn niet aansprakelijk voor storingen in en om de Buitenplaats, zoals storingen, uitval van stroom, watervoorzieningen en/of technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegang- of hoofdwegen
 3. Kasteel Sterkenburg kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan haar opzet of grove schuld. Onverminderd het hiervoor bepaalde is de aansprakelijkheid van Kasteel Sterkenburg, indien en voor zover zij uit enige hoofde in rechte aansprakelijk wordt gehouden, te allen tijde beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van Kasteel Sterkenburg is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Kasteel Sterkenburg in het voorkomende geval zal uitkeren.
 4. De huurder en derden die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Kasteel Sterkenburg en/of de eigenaar is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de door Kasteel Sterkenburg kenbaar gemaakte regels, begaan door de huurder en/of derden die hem vergezellen, alsmede die is veroorzaakt door enig (huis)dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht
 5. Kasteel Sterkenburg is niet aansprakelijk voor schade of voortijdige beëindiging van de huur ten gevolge van enig van overheidswege opgelegd verbod of gebod, behoudens indien dit overheidsingrijpen veroorzaakt is door een doen of nalaten dat op grond van de wet toe te rekenen is aan Kasteel

27. 2 Aansprakelijkheid bij diefstal of verlies derden

Kasteel Sterkenburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door huurders of derden geleden schade in verband met diefstal, beschadiging of verlies van zaken welke zich in, op, in of nabij de gehuurde locatie/accommodatie bevinden.

27.3  Aansprakelijkheid bij diefstal of beschadiging interieur of exterieur

 1. Kasteel Sterkenburg behoudt zich het recht voor om, in geval van beschadiging of vermissing van voorwerpen uit het interieur of exterieur van het kasteel, één van de bijgebouwen, park of tuin, de opdrachtgever van een evenement, dan wel de huurder die hiervoor op grond van de wet, de overeenkomst of naar verkeersopvattingen verantwoordelijk kan worden gesteld aansprakelijk te stellen, ook in het geval de schade veroorzaakt is door een derde die met toestemming of op verzoek van voornoemde (rechts)personen op Buitenplaats Sterkenburg aanwezig was.
 1. De met schade verband houdende reparatie- en vervangingskosten zullen in eerste instantie worden verrekend met de borgsom. De aansprakelijkheid voor schade blijft bestaan indien de schade na vertrek van de opdracht- gever wordt

27.4  Aansprakelijkheid bij ongevallen

Kasteel Sterkenburg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan lijf of goederen, al dan niet ten gevolge van het niet naleven van (mondeling of schriftelijk gedane) eisen ten aanzien van veiligheid op de Buitenplaats, of ten gevolge van onzorgvuldig handelen, tenzij deze schade het gevolg is van een tekortkoming die aan haar op grond van de wet kan worden toegerekend.

28. Klachten

 1. Indien huurder klachten heeft met betrekking tot de accommodatie, dienen deze klachten uiterlijk 24 uur na aanvaarding van de accommodatie gemeld te worden aan Kasteel Sterkenburg, welke in overleg met huurder de klachten zal trachten op te lossen
 2. Indien naar oordeel van huurder deze klachten niet adequaat verholpen zijn door Kasteel Sterkenburg, kan hij zijn klachten schriftelijk kenbaar maken aan de eigenaar. Alleen schriftelijke klachten die binnen 14 dagen na afloop van het verblijf worden ingediend, zullen in behandeling worden

29. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op overeenkomsten met Kasteel Sterkenburg is bij uitsluiting Nederlands recht van
 2. Alle vorderingen die gasten op Kasteel Sterkenburg zouden mogen hebben verjaren na verloop van een jaar na het tijdstip waarop deze zijn
 3. De ongeldigheid van één of meerdere bedingen in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk