entypo font demo

icon-users0xe800
icon-signal0xe801
icon-water0xe802